REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ

„Zgarnij 100 zł na kolejne zakupy za każde wydane 1000 zł” (dalej jako „Regulamin”)

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Promocja będzie prowadzona pod nazwą „Zgarnij 100 zł na kolejne zakupy za każde wydane 1000 zł” dalej „Promocja” lub „Akcja promocyjna”.

2. Warunki uczestnictwa w Promocji określone są wyłącznie w niniejszym regulaminie, dalej „Regulamin”.

 3. Organizatorem akcji promocyjnej prowadzonej pod nazwą „Zgarnij 100 zł na kolejne zakupy za każde wydane 1000 zł” (dalej jako „Akcja Promocyjna” lub „Promocja”) jest MAXI MEDIA Angelika Wędołowska , wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadająca: adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń: ul. Krakowiaków 64, NIP 8241805399, REGON 367647680 (zwane dalej „Organizatorem”) (dalej zwana „Organizatorem”).

4. Promocja prowadzona będzie na całym terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w sklepie internetowym na stronie www.sklep.maxi-media.pl (dalej „Sklep Internetowy”) oraz w sklepach stacjonarnych.

 

§ 2 ZASADY AKCJI PROMOCYJNEJ

1. Akcja Promocyjna będzie prowadzona w sklepach stacjonarnych w okresie od 19.08.2021 r. do 31.08.2021 r w godzinach otwarcia sklepów, a na www.sklep.maxi-media.pl w okresie od 19.08.2021 r. o godz. 00:01 do 31.08.2021 r. do godz. 23:59 , (dalej jako „Okres Sprzedaży Promocyjnej”)

2. Promocja obowiązuje na asortyment dostępny w sklepie Internetowym oraz w sklepach stacjonarnych.

3. Klient dokonujący zakupu produktu promocyjnego w cenie od 1000 zł brutto, otrzyma bon

rabatowy na kolejne zakupy na kwotę, zgodną z poniższym zestawieniem:

a) Zakup o wartości od 1000 zł brutto do 1999,99 zł brutto: bon o wartości 100 zł

b) Zakup o wartości od 2000 zł brutto do 2999,99 zł brutto: bon o wartości 200 zł

c) Zakup o wartości od 3000 zł brutto do 3999,99 zł brutto: bon o wartości 300 zł

d) Zakup o wartości od 4000 zł brutto do 4999,99 zł brutto: bon o wartości 400 zł

e) Zakup o wartości od 5000 zł brutto i więcej: bon o wartości 500 zł

4. Maksymalna wartość bonu rabatowego, jaką może otrzymać Klient to 500 zł.

5. Akcja promocyjna nie dotyczy zakupów hurtowych. Przez zakup hurtowy rozumie się zakup

w okresie obowiązywania Akcji Promocyjnej więcej niż łącznie 2 sztuk produktów tego samego

rodzaju.

6. Bony rabatowe obowiązują przy sprzedaży ratalnej.

7. Promocja nie łączy się z innymi akcjami promocyjnymi i rabatami (w tym też rabatami

reklamacyjnymi oraz wycenami indywidualnymi), obowiązującymi w czasie trwania promocji

organizowanych w sklepach Organizatora.

§ 3

ZASADY WYKORZYSTANIA BONÓW

1. Bony rabatowe mogą być wykorzystane tylko w sklepach stacjonarnych Organizatora

2. Ważność bonu wynosi 3 miesiące od jego wydania

3. Realizacja bonu rabatowego następuje poprzez okazanie i wydanie go pracownikowi sklepu

bezpośrednio przed dokonaniem zapłaty za produkty w kasie salonu sprzedaży detalicznej

Organizatora.

4. Realizacja bonu rabatowego możliwa jest jednorazowo.

5. Jeden bon realizowany jest do jednego dokumentu sprzedaży.

6. Bony rabatowe nie sumują się.

7. Bony rabatowe nie łączą się z innymi akcjami promocyjnymi i rabatami (w tym też rabatami

reklamacyjnymi oraz wycenami indywidualnymi), obowiązującymi w czasie trwania promocji

organizowanych w sklepach Organizatora.

8. W przypadku zaistnienia podstawy do zwrotu produktu zakupionego przy wykorzystaniu bonu

rabatowego, Klientowi zwracana jest jedynie wartość dopłacona do bonu.

9. Bony rabatowe nie podlegają wymianie na środki pieniężne i nie są one środkiem płatniczym.

10. W przypadku dokonania zakupów na kwotę niższą od nominału bonu reszta nie będzie

wydawana. W przypadku zakupów na kwotę wyższą niż nominał bonu Klient możne dopłacić

różnicę.

§4 REKLAMACJE

1. Reklamacje dotyczące Akcji Promocyjnej mogą być zgłaszane w formie pisemnej wraz z opisem reklamacji i jej szczegółowym uzasadnieniem bezpośrednio na adres Organizatora w terminie 30 dni od daty zakończenia Akcji Promocyjnej.

2. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać minimum imię, nazwisko i adres do korespondencji osoby zgłaszającej reklamację, jak również wskazanie przyczyny reklamacji, opis ewentualnych nieprawidłowości oraz oczekiwany sposób załatwienia reklamacji.

3. Postępowanie reklamacyjne prowadzi Organizator. O wyniku postępowania reklamacyjnego Organizator pisemnie powiadomi Klienta.

4. Reklamacje dotyczące towarów zakupionych w salonach sprzedaży detalicznej MAXI-MEDIA rozpatrywane są na zasadach określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa, w szczególności w Kodeksie cywilnym.

 

§ 5 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Do udziału Klienta w Promocji konieczna jest akceptacja jej zasad zawartych w niniejszym Regulaminie.

2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne utrudniające lub uniemożliwiające udział w Promocji.

3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w przypadku:

a) okoliczności siły wyższej,

b) gdy jest to konieczne do zgodnego z prawem przeprowadzenia Akcji Promocyjnej, w szczególności w razie zmian obowiązujących przepisów prawa mających zastosowanie do niniejszej Akcji Promocyjnej,

c) oczywistych omyłek i błędów pisarskich,

d) zmiany zasad przeprowadzania Akcji Promocyjnej, z zastrzeżeniem, że zmiana Regulaminu nie może prowadzić do pogorszenia sytuacji prawnej Uczestników, w szczególności naruszać uprawnień uzyskanych przez Uczestników przed dokonaniem zmiany w Regulaminie.

4. W sprawach nieuregulowanych regulaminem mają zastosowanie przepisy prawa polskiego.

5. Wszelkie materiały promocyjno-reklamowe mają charakter wyłącznie informacyjny.

6. Niniejszy regulamin jest dostępny w salonach stacjonarnych MAXI-MEDIA oraz na Stronie Internetowej www.sklep.maxi-media.pl